Home/Actueel/Privacy zieke werknemers

Privacy zieke werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2016 nieuwe beleidsregels bekendgemaakt voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. In de beleidsregels staat wat werkgevers mogen vragen en vastleggen over de gezondheid van de werknemer. Ook bevatten de beleidsregels termijnen die de werkgever in acht moet nemen voor het bewaren van de gegevens over de gezondheid van de werknemer.

Voor werkgevers is het belangrijk om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers hebben daarom een belang bij zoveel mogelijk informatie. Zieke werknemers hebben echter recht op privacy. Bij een ziekmelding mag de werkgever daarom alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de verplichting om het loon door te betalen en hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer. Een werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Ook afspraken met artsen, fysiotherapeuten of psychologen vallen onder dit verbod. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens vragen en verwerken.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een werknemer uit eigen beweging informatie over zijn gezondheid verstrekt. Informatie waar volgens de beleidsregels niet naar gevraagd mag worden. Ook dan is het echter niet toegestaan om die medische gegevens te verwerken.

Alleen in uitzonderlijke situaties mag een werkgever gegevens over de gezondheid van een werknemer vastleggen. Bijvoorbeeld als het belangrijk is dat collega’s passend kunnen reageren bij een epileptische aanval of suikerziekte.

Wat mag een werkgever wel vragen/vastleggen?

Een werkgever mag de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer vragen en vastleggen:

·         het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

·         de vermoedelijke duur van het verzuim;

·         de lopende afspraken en werkzaamheden;

·         of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);

·         of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

·         of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid)

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’