Home/Actueel/Reparatie van knelpunten in de WWZ

Reparatie van knelpunten in de WWZ

Minister Asscher heeft recent aangekondigd dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal worden aangepast. Het gaat om de volgende knelpunten:

Uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensgebonden werk
De huidige ketenbepaling regelt dat werknemers automatisch een contract voor onbepaalde tijd krijgen bij een vierde opeenvolgend contract, of (bij een minder aantal contracten) na een periode van 2 jaar. De keten wordt doorbroken wanneer er meer dan zes maanden tussen de contracten zit. Dit laatste leidt tot veel problemen in sectoren waar veel met seizoenswerkers wordt gewerkt, zoals de tuinbouw, de recreatiesector en de horeca. Werkgevers in deze sector maken vaak jarenlang gebruik van dezelfde werknemers. Een vast dienstverband is niet mogelijk omdat er vaak maar werk is voor acht of negen maanden per jaar.

Werkgevers en werknemers krijgen daarom de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de ketenbepaling af te spreken. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de onderbreking in de ketenbepaling bij cao van zes maanden worden verkort naar drie maanden.

Zo kan een werkgever een seizoenarbeider na afloop van het seizoen na een onderbreking van meer dan drie maanden opnieuw een tijdelijk contract aanbieden zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij aanname van het wetsvoorstel zal de aanpassing ingaan per 1 juli 2016.

Compensatie voor werkgever die na arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moet betalen
Iedere werknemer heeft bij ontslag na een dienstverband van twee jaar recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor zieke werknemers. De werkgever mag de kosten van re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Dit betekent dat de werkgever ook aan de werknemer die na 2 jaar ziekte (en loondoorbetaling) wordt ontslagen een transitievergoeding moet betalen. Met name vanuit kleine werkgevers is er veel kritiek op deze regeling.

Na aanpassing van de WWZ wordt de werkgever voor de te betalen transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de premie tegenover staan. De bedoeling is om deze wijziging vanaf 1 januari 2018 in te laten gaan, mogelijk met terugwerkende kracht.