Ziekte en re-integratie

Home/Werkgever/Ziekte en re-integratie

Uw werknemer meldt zich ziek. Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Ziekte en re-integratie brengt regels met zich mee. Wie beoordeelt de ziekmelding?  Hoe zit het met het uitbetalen van loon en wanneer mag u het loon opschorten of stopzetten? Wanneer vraagt u een deskundigenoordeel bij het UWV aan?


Waar moet u als werkgever bij ziekte en re-integratie opletten?

Als uw werknemer ziek is, dan is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer beschreven. Het naleven van de re-integratieregels is belangrijk. Doet u dit niet, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen.

  • Schakel tijdig een bedrijfsarts in. De beoordeling van de ziekte ligt bij de bedrijfsarts. Niet bij u of de huisarts.
  • Samen met de werknemer werkt u aan terugkeer naar het werk. Leg alle gemaakte afspraken vast in het re-integratiedossier.
  • Onderneem tijdig actie als uw werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt. Het loon kan bijvoorbeeld stop gezet worden. Let op het onderscheid tussen het opschorten en het stopzetten van het loon.
  • Vraag een deskundigenoordeel aan wanneer de re-integratie vastloopt of om te laten toetsen of u samen voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Dit om te voorkomen dat een loonsanctie wordt opgelegd.
  • Een zieke werknemer kan niet worden ontslagen vanwege ziekte of bij een reorganisatie. Er zijn echter situaties waarin het opzegverbod niet geldt en ontslag wel mogelijk is. Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, kan worden ontslagen als herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, de werknemer het werk niet in aangepaste vorm kan doen en herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is.

Wanneer schakelt u Legal at Work in?

Met een vroegtijdige begeleiding door onze arbeidsrechtspecialisten voorkomt u extra kosten in de toekomst. Wij kunnen u van concreet advies voorzien wanneer een zieke werknemer zijn re-integratie frustreert, weigert passende arbeid te verrichten of hoe u moet handelen wanneer een werknemer zich na een arbeidsconflict ziek meldt. Heeft u andere vragen over ziekte of re-integratie, neem contact met ons op!