Home/Actueel/Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte opgeschort

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte opgeschort

Eerder schreven wij al over het voornemen van Minister Asscher om werkgevers te compenseren voor het betalen van transitievergoedingen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Op 20 maart 2017 is het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding ingediend.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft elke werknemer bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die minstens twee jaar heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Dit betekent dat ook een werknemer die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, recht heeft op de transitievergoeding.

Het wetsvoorstel houdt in dat werkgevers de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoedingen (en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten) van het UWV terugbetaald krijgen. De door het UWV terug te betalen vergoedingen zullen worden betaald vanuit het Algemene werkloosheidsfonds. Daar staat wel een verhoging van de werkgeverspremies tegenover.

Met het demissionair worden van het Kabinet Rutte II, is de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort tot er een nieuw kabinet is.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet was 1 januari 2019. Om die datum te halen, moest het UWV echter uiterlijk op 1 juli 2017 de implementatieopdracht hebben ontvangen. Die implementatieopdracht kan pas worden gegeven als de Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Omdat de behandeling van het wetsvoorstel is opgeschort, is dat niet meer haalbaar. Wanneer het wetsvoorstel dan wel in zal gaan, is niet duidelijk.

Ondanks de opschorting van de behandeling van het wetsvoorstel raden wij werkgevers aan om goed te administreren aan welke langdurig zieke werknemers een transitievergoeding is betaald en hoeveel. Het is namelijk de bedoeling dat de wet met terugwerkende kracht zal gaan gelden met ingang van 1 juli 2015.